Handlingsplan V2021

Studentrådet IE har vedtatt at våren 2021 skal det jobbes med følgende handlingsplan.

Undervisningskvalitet

Med økt digital undervisning grunnet korona er det spesielt viktig at undervisningskvaliteten er god og at kvalitetssikringssystemet til NTNU fungerer slik det skal. Det skal derfor jobbes for dette med vekt på følgende hovedpunkter:

 • Kvalitetssikre referansegruppearbeid.
 • Kvalitetssikre digital undervisning. 
 • Krav til undervisere.

Fysiske forhold 

Det er begrenset med arealkapasitet på fakultetet. Av den grunn skal det jobbes med følgende hovedpunkter:

 • Sikre nok studentarbeidsplasser, spesielt for studenter med avsluttende oppgave.
 • Sikre tilgang på tilstrekkelig lokaler på campus.
 • Etterstrebe at studenter kan møte fysisk i forelesninger.
 • Passe på at arealene som er satt av til fysisk møtervirksomhet effektivt blir brukt til det.

Profilering 

IE fakultetet scorer dårlig på studentmedvirkning på Studiebarometeret til tross for at Studentrådet IE er representert i alle råd og utvalg på fakultetet og Studenttinget. Derfor skal det jobbes for større synlighet av Studentrådet IE med vekt på følgende hovedpunkter:

 • Synliggjøre tillitsvalgte.
 • Synliggjøre søknad om velferdsmidler.
 • Synliggjøre hva Studentrådet IE gjør for studentene.
 • Synliggjøre valget.

Organisasjon 

Organiseringen på IE fakultet har forbedringspotensialer. Følgelig skal det jobbes med å: 

 • Rydde opp i valgsystemet.
 • Forbedre utvekslingsprosessen. 
 • Sikre god informasjonsflyt mellom ledelsen og studentene på IE fakultet.